A A A
Zgodnie z umową zawartą 20.06.2018 r. pomiędzy Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Fundacją Lux Veritatis utworzona została z dniem 02.07.2018 r. instytucja kultury pod nazwą Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji). Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. MKiDN z 2018 r. poz. 43) nadano statut Muzeum. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod numerem RIK 110/2018. W latach 2018 – 2020 najważniejszym obszarem działalności Muzeum będzie projekt inwestycyjny związany z budową przyszłej siedziby, w tym m.in. przygotowanie wszelkich dokumentacji i procedur oraz realizacja inwestycji. Muzeum ,,Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II będzie miejscem szczególnym: przedstawi historię Polski od chrześcijańskich początków jej państwowości po współczesność, unikając schematów prostej chronologii. Dzieje kraju nad Wisłą zaprezentowane zostaną z wielu perspektyw, stwarzając możliwości zróżnicowanego odbioru, lecz dominujące będzie spełnienie przesłania św. Jana Pawła II, który uważał, że wydarzenia historyczne powinny być rozumiane przez pryzmat odwiecznych prawd filozoficznych i teologicznych. Stworzony zostanie nowy paradygmat narracji historii Polski, który m.in. skonfrontuje bezsprzeczne dokonania z trudną prawdą przeszłości wyrażoną w krytycznych opiniach o nas, jako narodzie. Muzeum ,,Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II ma za zadanie promować historię Polski, polskie dziedzictwo, kultywować idee wolności i solidarności zarówno w przestrzeni krajowej, jak i międzynarodowej. Równocześnie będzie zapraszało do swoistej podróży w poszukiwaniu bycia „sobą” i odnalezienia korzeni, prowadzącej przez proces zdobywania wiedzy, dojrzałości, wglądu w siebie, historię, kulturę, wartości. Św. Jan Paweł II w swojej książce ,,Pamięć i Tożsamość” wskazał, że historyczność człowieka wyraża się we właściwej mu zdolności obiektywizacji dziejów. Zapraszamy więc do zgłębiania historii Polski, poszukiwania źródeł chrześcijańskiej kultury i wiary. Ktokolwiek zechce zrozumieć to, co zdarzyło się w Polsce i ją ukształtowało, powinien tu przyjść. Dzieje Polski widziane oczami św. Jana Pawła II i przez niego opowiedziane odsłonią nowe perspektywy, pozwolą znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytanie: kim jestem?