A A A

Nabór zakończony wyborem kandydata: Pani Julia Pronobis

Termin składania aplikacji:

15.11.2023 r.

dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 15.11.2023r.

pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza do rekrutacji na stanowisko: Kierownik Działu Gromadzenia, Inwentaryzacji i Konserwacji Zbiorów

Miejsce pracy: Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu

OPIS STANOWISKA:

 • planuje, koordynuje i nadzoruje wszystkie zadania wykonywane przez podległych pracowników, zapewniając pełną, terminową i efektywną ich realizację;
 • nadzoruje prawidłowość gromadzenia zbiorów drogą zakupów, przyjmowania darów, przekazów i depozytów;
 • zapewnia właściwe znakowanie i przechowywanie zbiorów;
 • zapewnia właściwe prowadzenie komputerowej ewidencji muzealiów, ruchomych zabytków i dzieł sztuki, a także materiałów audiowizualnych i fotografii;
 • zapewnia właściwe dokonywanie wyceny i okresowej inwentaryzacji zbiorów;
 • zapewnia właściwe przechowywanie podstawowych dokumentów inwentaryzacyjnych prowadzonych przez Muzeum w myśl przepisów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • przygotowuje dokumentację dotyczącą rozliczenia braków wykazanych w trakcie inwentaryzacji kontrolnych lub w przypadku zaginięcia obiektów;
 • opracowuje sprawozdawczość w zakresie inwentaryzacji i stanu zbiorów;
 • sprawuje bieżący nadzór nad stanem zachowania zbiorów znajdujących się w Składnicy Muzealnej i na ekspozycjach;
 • zapewnia właściwe prowadzenie archiwum audiowizualnego i fotograficznego w formie tradycyjnej i zdigitalizowanej;
 • zapewnia właściwe realizowanie zamówień fotograficznych z zewnątrz dla potrzeb kwerend i publikacji;
 • nadzoruje stan zachowania eksponatów wypożyczonych na wystawy do innych muzeów i instytucji;
 • przygotowuje roczne i wieloletnie plany konserwacji muzealiów, dzieł sztuki i zabytków ruchomych;
 • nadzoruje prace konserwatorskie zlecane na zewnątrz;
 • zapewnia właściwe prowadzenie spraw związanych z przechowywaniem zabytkowych przedmiotów zatrzymanych przez Policję i Służby Celno-Skarbowe;
 • prowadzi badania naukowe związane z posiadanymi zbiorami.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe magisterskie specjalistyczne,
 • minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • umiejętność ustalania priorytetów i prowadzenia kilku zadań jednocześnie,
 • zdolność do podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole oraz zarządzania zespołem,
 • odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę,
 • udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV – opatrzone własnoręcznym podpisem wraz z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 15.11.2023 r.
 • pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87‑100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

 

Na kopercie prosimy o wpisanie : „Oferta pracy- Kierownik Dziełu Gromadzenia, Inwentaryzacji i Konserwacji Zbiorów”.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

I Etap- weryfikacja formalna nadesłanych ofert- do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne.

II Etap- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

  • Aplikacje złożone po wskazanym terminie bądź niekompletne, nie będą rozpatrywane.
  • Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
  • Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

Aplikacje prosimy składać pod adresem:

Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II

ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń

lub e-mailowo: biuro@muzeumpamiecitozsamosc.pl