A A A

Nabór zakończony brakiem wyboru kandydata/kandydatki

Termin składania aplikacji:

23.02.2024r.

dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 23.02.2024r.

pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza do rekrutacji na stanowisko: Adiunkt w Dziale Organizacji Wystaw

Miejsce pracy: Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu

 

 

OPIS STANOWISKA:

  

 • Pełnienie funkcji kuratora powierzonych wystaw i projektów, w tym:
  • opracowanie merytorycznej koncepcji wystawy lub projektu;
  • dobór instytucji i podmiotów i bieżąca współpraca z nimi oraz z osobami merytorycznie zaangażowanymi w realizację wystawy lub projektu, w językach polskim i angielskim;
  • przygotowanie wstępnej koncepcji aranżacji wystawy lub projektu we współpracy merytorycznej z pozostałymi komórkami muzeum
  • udział w przygotowaniu koncepcji wydawnictwa towarzyszącego wystawie;
  • udział w przygotowaniu założeń promocyjnych wystawy lub projektu, w tym opracowanie odpowiednich tekstów i współpraca przy tworzeniu materiałów wizualnych towarzyszących wystawie lub projektowi
 • Koordynacja powierzonych wystaw i projektów, w tym:
  • opracowywanie budżetu oraz harmonogramu realizacji wystaw i projektów;
  • monitorowanie procesu realizacji wystaw i projektów;
  • prowadzenie korespondencji wystaw i projektów w językach polskim i angielskim;
  • bieżąca koordynacja wszystkich spraw i działań związanych z realizacją wystaw i projektów;
  • udział w przygotowaniu umów w sprawach związanych z realizacją wystaw i projektów;
  • pomoc w przygotowaniu aplikacji grantowych oraz w rozliczaniu wystaw i projektów;
  • przygotowywanie tekstów o prowadzonych wystawach i projektach we współpracy z innymi komórkami


WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne (dyplom studiów II-stopnia) preferowane kierunki: historia sztuki, historia, kulturoznawstwo, muzealnictwo lub studia podyplomowe związane z działalnością podstawową muzeum,
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu zaawansowanym – preferowane: angielski, niemiecki, włoski, rosyjski, francuski,
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet,
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony zabytków, funkcjonowania muzeów, ewidencjonowania, przenoszenia i zabezpieczania zbiorów,
 • samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę,
 • udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

 

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów obowiązków lub kopie innych zaświadczeń).
 • list motywacyjny oraz CV – opatrzone własnoręcznym podpisem wraz z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum „Pamięć
i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 23.02.2024 
 • pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

 

Na kopercie prosimy o wpisanie : „Oferta pracy- Adiunkt w Dziale Organizacji Wystaw

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

I Etap- weryfikacja formalna nadesłanych ofert- do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne.

II Etap- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • Aplikacje złożone po wskazanym terminie bądź niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 • Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 • Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Muzeum „ Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II ( w organizacji) , ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń .

 

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy Adiunkt w Dziale Organizacji Wystaw z uwzględnieniem 3 miesięcy,

Uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;

– żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,

podany powyżej;

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).

 

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. art. 221 Kodeksu pracy, oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach
  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana

w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Aplikacje prosimy składać pod adresem:

Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II

ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń

lub e-mailowo: biuro@muzeumpamiecitozsamosc.pl