A A A

Nabór zakończony brakiem wyboru kandydata/kandydatki

Termin składania aplikacji:

23.02.2024r.

dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 23.02.2024r.

pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza do rekrutacji na stanowisko: Kustosz w Dziale Gromadzenia, Inwentaryzacji i Konserwacji Zbiorów

Miejsce pracy: Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu

 

 

OPIS STANOWISKA:

  

 • prawidłowe gromadzenie zbiorów drogą zakupów, darów, przekazów i depozytów, w tym wytwarzanie i przygotowywanie umów i protokołów przyjęć oraz innej dokumentacji nabywczej,
 • znakowanie zbiorów,
 • rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z nabywaniem zbiorów zgodnie z nadanymi uprawnieniami w systemie do zarządzania zbiorami,
 • udział w Komisji Nabytków oraz Komisji Kwalifikacji Muzealiów i Przedmiotów,
 • rzetelne, bezpieczne i zgodne z zasadami oraz stosownymi przepisami przechowywanie dokumentacji ewidencyjnej zbiorów,
 • opracowywanie sprawozdawczości w zakresie nabywania zbiorów,
 • bieżące zapoznawanie się i ciągłe szkolenie w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących gromadzenia, inwentaryzacji i konserwacji muzealiów, a także przedmiotów mających związek z zakresem działalności Muzeum, o którym mowa w § 6 i § 7 ust. 1 Statutu Muzeum,
 • współpraca z konserwatorem zbiorów w sprawach bezpiecznego przechowywania i pozyskiwania zbiorów,
 • stała współpraca z Pracownią Digitalizacji Zbiorów ,
 • stała współpraca z Pracownikami sprawującymi nadzór merytoryczny i fizyczny nad gromadzoną kolekcją,
 • współpraca z innymi działami w zakresie bieżącej działalności muzeum, w tym opracowywanie bieżącej dokumentacji,
 • udział i współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie występowania o dotacje, dofinansowania i dodatkowe fundusze na zakupy obiektów do kolekcji Muzeum.


WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe specjalistyczne humanistyczne (studia jednolite lub ukończone studia II-stopnia) – preferowana historia sztuki, zabytkoznawstwo, muzealnictwo, konserwatorstwo
 • doświadczenie w pracy muzealnej – min. 4 lata stażu pracy;
 • dorobek zawodowy w zakresie ustawowej działalności muzeum lub studia podyplomowe z tego zakresu;
 • doświadczenie w pracy przy nabywaniu zbiorów i ich ewidencjonowaniu
 • znajomość systemów i przepisów dotyczących ewidencjonowania zbiorów,
 • znajomość zasad prowadzenia badań proweniencyjnych,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – w stopniu co najmniej dobrym,
 • mile widziane doświadczenie w pracy naukowej,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • umiejętność zarządzania zespołem projektowym oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę,
 • udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów obowiązków lub kopie innych zaświadczeń),
 • list motywacyjny oraz CV – opatrzone własnoręcznym podpisem wraz z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum „Pamięć
i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 23.02.2024 
 • pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

 

Na kopercie prosimy o wpisanie : „Oferta pracy- Kustosz w Dziale Gromadzenia, Inwentaryzacji i Konserwacji Zbiorów

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

I Etap- weryfikacja formalna nadesłanych ofert- do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne.

II Etap- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • Aplikacje złożone po wskazanym terminie bądź niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 • Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 • Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Muzeum „ Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II ( w organizacji) , ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń .

 

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy Kustosz w Dziale Gromadzenia, Inwentaryzacji i Konserwacji Zbiorówz uwzględnieniem 3 miesięcy,

Uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;

– żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,

podany powyżej;

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).

 

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. art. 221 Kodeksu pracy, oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach
  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana

w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Aplikacje prosimy składać pod adresem:

Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II

ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń

lub e-mailowo: biuro@muzeumpamiecitozsamosc.pl