A A A

Nabór zakończony wyborem kandydata: Pani Ilony Prochowicz

Termin składania aplikacji:

15.06.2024r.

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza do rekrutacji na stanowisko: Zastępca Głównego Księgowego

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji)

Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:
Zastępca Głównego Księgowego

Miejsce pracy: Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu

OPIS STANOWISKA:
– Dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej oraz kompletności i prawidłowości dokumentów będących podstawą księgowania,
– Prawidłowe dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z zakładowym planem kont jednostki,
– Weryfikacja dokumentów pod kątem prawa zamówień publicznych,
– Systematyczna kontrola i uzgadnianie obrotów i sald kont syntetycznych z dokumentami źródłowymi oraz właściwymi osobami odpowiedzialnymi
    za prowadzenie widencji pomocniczej,
– Czynny udział w przygotowywaniu sprawozdań finansowych,
– Przygotowywanie materiałów niezbędnych do planowania i realizacji środków pochodzących z grantów, dotacji celowych i innych,
– Księgowanie i terminowe przygotowywanie wniosków o płatność i rozliczanie grantów, dotacji celowych, inwestycyjnych itp.,
– Czynny udział w opracowywaniu planów finansowych,
– Wystawianie faktur na podstawie dokumentów sporządzonych w innych komórkach organizacyjnych Muzeum,
– Współpraca z bankiem prowadzącym rachunek Muzeum,
– Ustalanie wysokości podatków i innych świadczeń o podobnym charakterze,
– Kontrola środków trwałych,
– Inne prace zlecone przez Głównego księgowego,
– Zastępowanie Głównego Księgowego podczas nieobecności.

WYMAGANIA:
– Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub wykształcenie wyższe i posiadanie certyfikatu księgowego;
– 3-letnią praktykę w księgowości;
– Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera;
– Umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacji pracy;
– Rzetelność i odpowiedzialność;
– Posiadanie obywatelstwa polskiego;
– Korzystanie z pełni praw publicznych;
– Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

MILE WIDZIANE:
– Znajomość programu Symfonia ERP,
– Umiejętność analitycznego myślenia,
– Umiejętność pracy pod presją czasu,
– Doświadczenie w pracy w jednostce kultury.

OFERUJEMY:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– dodatek za wieloletnią pracę w wysokości o 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
– nagrody jubileuszowe,
– ciekawą i inspirująca pracę w rozwijającej się instytucji kultury,
– dużą samodzielność w powierzonym obszarze,
– udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum.

Wymagane dokumenty:
– CV wraz z klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzonego przez Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Zostałem/Zostałam poinformowany/poinformowana, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r., zamieszczoną na stronie internetowej Muzeum bądź na portalu rekrutacyjnym, na którym zamieszczone zostało ogłoszenie o naborze”.

– List motywacyjny
– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
– Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
– Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
– Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
– Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych
– Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin i miejsce składania dokumentów:
– dokumenty należy złożyć do dnia 15.06.2024 r.
– decyduje data wpływu oferty do Muzeum
– dokumenty można złożyć: a) w formie papierowej – osobiście w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres:

Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87100 Toruń; b) w formie elektronicznej – na adres mailowy: rekrutacja@muzeumpamiecitozsamosc.pl
Na kopercie bądź w tytule maila prosimy o wpisanie: „Oferta pracy – Zastępca Głównego Księgowego”.

Procedura naboru:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
I Etap – weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne.
II Etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:
– Aplikacje złożone po wskazanym terminie bądź niekompletne, nie będą rozpatrywane.
– Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
– Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

Aplikacje prosimy składać pod adresem:

Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II

ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń

lub e-mailowo: rekrutacja(at)muzeumpamiecitozsamosc.pl