A A A

status: nabór zakończony brakiem wyboru kandydata

Termin składania aplikacji:

03.06.2024r.

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza do rekrutacji na stanowisko: Kierownik Działu Inwestycji i Eksploatacji

Miejsce pracy: Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu

OPIS STANOWISKA:

 • Prowadzenie inspekcji budynku i urządzeń dla oceny ich stanu technicznego;
 • Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizowanych zamówień publicznych;
 • Organizowanie, realizowanie nadzór wykonania oraz rozliczenie: inwestycji technicznych, remontów, konserwacji;
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku Muzeum;
 • Zapewnienie przeglądów serwisowych i gwarancyjnych infrastruktury technicznej urządzeń i budynku;
 • Przygotowanie umów z podmiotami w zakresie realizacji usług i dostaw do obsługi technicznej Muzeum;
 • Nadzór nad infrastrukturą techniczną Muzeum;
 • Nadzór nad firmami prowadzącymi działalność usługową w zakresie obsługi technicznej Muzeum;
 • Przygotowanie planów finansowych/inwestycyjnych oraz harmonogramów rocznych przeglądów budynków i urządzeń, remontów i inwestycji;
 • Realizacja zadań postawionych przed Działem Inwestycji i Eksploatacji;
 • Przestrzeganie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Muzeum.

 

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe;
 • 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera;
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacji pracy;

 

MILE WIDZIANE:

 • Mile widziana umiejętność kosztorysowania i doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków krajowych, UE;
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Doświadczenie w pracy w jednostce kultury;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • ciekawą i inspirująca pracę w rozwijającej się instytucji kultury;
 • dużą samodzielność w powierzonym obszarze;
 • udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum.

Wymagane dokumenty:

 • CV opatrzone własnoręcznym podpisem wraz z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzonego przez Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Zostałem/Zostałam poinformowany/poinformowana, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r., zamieszczoną na stronie internetowej Muzeum bądź na portalu rekrutacyjnym, na którym zamieszczone zostało ogłoszenie o naborze”.

 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do dnia: 07.06.2024 r.
 • decyduje data wpływu oferty do Muzeum
 • dokumenty można złożyć:
 • w formie papierowej – osobiście w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87‑100 Toruń
 • w formie elektronicznej – na adres mailowy: rekrutacja(at)muzeumpamiecitozsamosc.pl
 • na kopercie bądź w tytule maila prosimy o wpisanie: „Oferta pracy – Kierownik Działu Inwestycji i Eksploatacji”.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

I Etap – weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne.

II Etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • Aplikacje złożone po wskazanym terminie bądź niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 • Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 • Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

Aplikacje prosimy składać pod adresem:

Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II

ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń

lub e-mailowo: rekrutacja(at)muzeumpamiecitozsamosc.pl