A A A

Ogłoszenie w trakcie – ponowione – brak ofert

Termin składania aplikacji:

19.04.2024r.

dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 19.04.2024r.

pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza do rekrutacji na stanowisko: Kierownik Działu Naukowo-Twórczego

Miejsce pracy: Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu

OPIS STANOWISKA:

 • określanie strategii Działu zgodnej ze strategią Muzeum;
 • planowanie projektów i zadań w ramach celów Działu;
 • tworzenie i nadzór nad organizacją i realizacją projektów oraz programów naukowych
  i popularnonaukowych Muzeum w szczególności wykładów, konferencji, warsztatów, sesji
  i seminariów naukowych;
 • zarządzanie informacją naukową w Muzeum;
 • udzielanie rekomendacji w zakresie działań naukowych i popularnonaukowych;
 • zarządzanie przygotowaniem ekspertyz naukowych i opinii dotyczących działań prowadzonych w Muzeum;
 • zarządzanie działalnością wydawniczą Muzeum;
 • reprezentowanie Muzeum na konferencjach i innych wydarzeniach naukowych w kraju
  i za granicą;
 • inicjowanie i koordynowanie współpracy Działu z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie zadań Działu;
 • zarządzanie podległymi pracownikami oraz nadzór nad realizacją powierzonych im zadań;
 • planowanie i zarządzanie budżetem Działu;
 • nadzór nad efektywnym gospodarowaniem przyporządkowanych w budżecie zasobami finansowymi.

WYMAGANIA:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych;
 • dorobek naukowy związany z historią i relacjami polsko-żydowskimi, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej;
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w instytucji kultury lub instytucji o charakterze naukowym;
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołami;
 • znajomość polskiego i międzynarodowego środowiska akademickiego;
 • umiejętności strategicznego myślenia oraz formułowania i wdrażania strategii oraz celów;
 • umiejętności organizacji pracy własnej oraz planowania i wdrażania priorytetów;
 • swoboda w wystąpieniach publicznych.

 

 

MILE WIDZIANE:

 • doświadczenie w pracy w muzeum lub innej instytucji kultury;
 • publikacje naukowe lub udział w projektach naukowych;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej;
 • znajomość języka angielskiego.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • ciekawą i inspirującą pracę w rozwijającej się instytucji kultury;
 • dużą samodzielność w powierzonym obszarze.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV – opatrzone własnoręcznym podpisem wraz z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzonego przez Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Zostałem/Zostałam poinformowany/poinformowana, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r., zamieszczoną na stronie internetowej Muzeum bądź na portalu rekrutacyjnym, na którym zamieszczone zostało ogłoszenie o naborze”.

 • kopie dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem – potwierdzających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 19.04.2024 r.
 • pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II (w organizacji) ul. Droga Starotoruńska 3, 87‑100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

Na kopercie prosimy o wpisanie : „Oferta pracy – Kierownik Działu Naukowo-Twórczego”.

Procedura naboru:

 

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

I Etap – weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne.

II Etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • Aplikacje złożone po wskazanym terminie bądź niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 • Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 • Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

Aplikacje prosimy składać pod adresem:

Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II

ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń