A A A

Nazwa postępowania: Całodobowa ochrona fizyczna obiektu Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II, ul. Droga Starotoruńska 1A, 87-100 Toruń

Znak sprawy: MPiTJPII/ZP-01/02/2024/PK

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.).

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy e-Zamówienia pod adresem:

EZamowienia

Identyfikator postępowania: ocds-148610-483d67d8-c4e6-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1 

Termin składanie ofert: 19.02.2024 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:  19.02.2024 r. godz. 09:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pliki do pobrania:

Zmiana SWZ z dnia 09.02.2024 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o numerze 2024/BZP 00099441/01 z dnia 09.02.2024 r.

Zamawiający zmienił:

  • Termin obowiązkowej wizji lokalnej: wizja lokalna odbędzie się w terminie 14.02.2024 r. o godzinie 10:00
  • Termin składania ofert do: 22.02.2024 r. godz. 09:00
  • Termin otwarcia ofert: 22.02.2024 r. godz. 09:15
  • Termin związania ofertą: 22.03.2024 r.

Zmiana SWZ z dn 20.02.2024 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn 20.02.2024r

Zamawiający zmienił:

  • Termin składania ofert do: 29.02.2024 r. godz. 09:00
  • Termin otwarcia ofert: 29.02.2024 r. godz. 09:15
  • Termin związania ofertą: 29.03.2024 r.

Zmiana SWZ z dn 26.02.2024 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn 26.02.2024

Zamawiający zmienił:

  • Termin składania ofert do: 15.03.2024 r. godz. 09:00
  • Termin otwarcia ofert: 15.03.2024 r. godz. 09:15
  • Termin związania ofertą: 13.04.2024 r.

Nazwa postępowania: Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie:  Odbioru i zagospodarowania odpadów stałych zgromadzonych na terenie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) ul. Droga Starotoruńska 1A, 87-100 Toruń.

Znak sprawy: MPiTJPII/ZP-01/01/2024/ZO

W postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – z uwagi na szacunkową wartość zamówienia, która nie przekracza 130 000,00 zł netto, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert do 17.01.2024 r. godz. 15:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze oferty

Nazwa postępowania: Zakup dostępu do programu do ewidencji i zarządzania zbiorami wraz z wykonaniem modyfikacji zlecanych przez Muzeum Pamięć i Tożsamość im. Św. Jana Pawła II w Toruniu (w organizacji), zaprojektowanie, budowa i zapewnienie dostępu do portalu do prezentacji zbiorów online oraz zaprojektowanie, budowa strony internetowej Muzeum.

Znak sprawy: MPiTJPII/ZP-01/12/2023/PK
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.).

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem elektronicznej Platformy e-Zamówienia pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-50e92d44-95fc-11ee-ba3b-4e891c384685

Identyfikator postępowania:
ocds-148610-50e92d44-95fc-11ee-ba3b-4e891c384685

Termin składanie ofert: 18.12.2023 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 18.12.2023 r. godz. 09:15

Nazwa postępowania: Obsługa techniczna Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II przy ul. Droga Starotoruńska 1A, 87-100 Toruń
NA POTRZEBY Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu

Znak sprawy: MPiTJPII/ZP-01/09/2023/UE
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ea97d5de-35f6-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania
ocds-148610-ea97d5de-35f6-11ee-9aa3-96d3b4440790

Termin składania ofert: 13.10.2023 r. do godz. 9:00
Termin otwarcia ofert: 13.10.2023 r. godz. 09:15

Nazwa postępowania: SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
NA POTRZEBY Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu

Znak sprawy: MPiTJPII / ZP-01/07/2023/UE
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0d36d98e-2c78-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania
ocds-148610-0d36d98e-2c78-11ee-9aa3-96d3b4440790

Termin składania ofert: 15.09.2023 r. do godz. 9:00
Termin otwarcia ofert: 15.09.2023 r. godz. 09:15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej „PZP”) ogłoszonego zgodnie z postanowieniami PZP, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie aranżacji wystawy stałej na rzecz Muzeum „PAMIĘĆ i TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II (w organizacji).

STATUS: Zbieranie ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”)

Załączniki do SIWZ (link):

Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia („OPZ”) wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 do OPZ – Koncepcja Muzeum „Pamięć i Tożsamość”

Załącznik nr 2 do OPZ – Wykaz eksponatów należących do Zamawiającego na dzień ogłoszenia postępowania

Załącznik nr 3 do OPZ – Lista cytatów z wypowiedzi św. Jana Pawła II dotyczących fragmentów dziejów Polski (wydarzeń historycznych, postaci, postaw etc.) w ramach przedziałów historycznych

Załącznik nr 4 do OPZ – Elementy dokumentacji wykonawczej dotyczące przestrzeni Muzeum przeznaczonej na wystawę

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie dot. wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz usług

Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz osób

Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Załącznik nr 7 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 8 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załącznik nr 9 do SIWZ- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamawiający informuje, iż postępowanie na „Zaprojektowanie i wykonanie aranżacji wystawy stałej na rzecz Muzeum „PAMIĘĆ i TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II (w organizacji)”, nr MUZEUM/WW/01/2020 było prowadzone w formie elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/

Wszelka dalsza dokumentacja i informacje związane z ww. postępowaniem będą udostępnione wyłącznie na platformie zakupowej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej „PZP”) ogłoszonego zgodnie z postanowieniami PZP, którego przedmiotem jest: Budowa siedziby Muzeum „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II w Toruniu w formule zaprojektuj – wybuduj, nr ref.: MUZEUM/GW/01/2018

STATUS: Udzielenie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy  (wzór)

Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ (wzór) .xml / JEDZ (wzór) .pdf

Załacznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu (wzór)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt budowlany

Załącznik nr 6 do SIWZ – Pozwolenie na budowe

Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt wykonawczy stanu 0 (zero)

Załącznik nr 8 do SIWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy (cz. opisowa, cz. informacyjna) (Plik .zip)

Załącznik nr 9 do SIWZ – Kamienie Milowe

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ (29.10.2018) – Zestaw nr 1

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ (08.11.2018) – Zestaw nr 2

dok_geol-inz – aktualizacja z dnia 08.11.2018r

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ (09.11.2018) – Zestaw nr 3

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy  (wzór)  – wersja Word

Załącznik nr 4 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu (wzór) – wersja Word

Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt budowlany – wersja edytowalna .dwg

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ (14.11.2018) – Zestaw nr 4

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ (16.11.2018) – Zestaw nr 5

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ (16.11.2018) – Zestaw nr 6

Informacja z otwarcia ofert dnia 26.11.2018r.

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.02.2019r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II (w organizacji) z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Droga Starotoruńska 1A, wpisane do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod numerem RIK 110/2018, REGON 380713458, NIP 9562337347 informuje, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku podpisało umowę z RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu (47-400) przy ul. Łąkowej 33, której przedmiotem jest budowa siedziby Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II w Toruniu w formule zaprojektuj – wybuduj („Umowa”).

Wartość Umowy to 117,7 mln PLN netto.

Termin na wykonanie przedmiotu umowy wynosi 100 tygodni od dnia zawarcia Umowy.