A A A

Zakończone

Termin składania aplikacji:

22.03.2024r.

dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 22.03.2024r.

pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza do rekrutacji na stanowisko: Kierownik Działu ds. Infrastruktury

Miejsce pracy: Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu

 

 

OPIS STANOWISKA:

  

 • planuje, koordynuje i nadzoruje wszystkie zadania wykonywane przez podległych pracowników, zapewniając pełną, terminową i efektywną ich realizację,
 • przygotowuje, rozlicza projekt budżetu podległej komórki organizacyjnej,
 • zapewnienia właściwy przepływ informacji w komórce organizacyjnej,
 • administruje i zarządza budynkiem Muzeum oraz terenem wokół niego,
 • nadzoruje prawidłowość dokumentacji technicznej budynku Muzeum,
 • zapewnia dokonywanie wszelkiego rodzaju przeglądów i certyfikacji zgodnie z obowiązującym prawem oraz odpowiada za terminowe wykonywanie obowiązkowych przeglądów w obiekcie, w tym nadzoruje działania wymagające zgłoszenia przeglądu serwisowego/gwarancyjnego dla infrastruktury Muzeum,
 • nadzoruje prowadzenie obsługi technicznej wystaw, wydarzeń realizowanych w Muzeum,
 • opracowuje plany oraz harmonogramy prac remontowych, modernizacyjnych i konserwacyjnych,
 • prowadzenie i nadzór nad realizowanymi pracami remontowymi, modernizacyjnymi i konserwacyjnymi,
 • planuje, organizuje i nadzoruje inwestycje związane z modernizacją i rozbudową Muzeum.


WYMAGANIA:

 • minimum 5-letni staż pracy ,
 • umiejętność ustalania priorytetów i prowadzenia kilku zadań jednocześnie,
 • zdolność do podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole oraz zarządzania zespołem,
 • odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę,
 • udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia,
 • list motywacyjny oraz CV – opatrzone własnoręcznym podpisem wraz z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzonego przez Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła
 II procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Zostałem/Zostałam poinformowany/poinformowana, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r., zamieszczoną na stronie internetowej Muzeum bądź na portalu rekrutacyjnym, na którym zamieszczone zostało ogłoszenie o naborze”.

 

CV przesłane do Muzeum w formie papierowej lub elektronicznej, które nie będą zawierały zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w ust. 2, zostaną niezwłocznie zniszczone lub usunięte z systemów informatycznych Muzeum, a z tej czynności zostanie sporządzony protokół, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej Procedury naboru.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 22.03.2024 r.
 • pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

 

Na kopercie prosimy o wpisanie : „Oferta pracy- Kierownik Działu ds. Infrastruktury „.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

I Etap- weryfikacja formalna nadesłanych ofert- do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne.

II Etap- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • Aplikacje złożone po wskazanym terminie bądź niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 • Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 • Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

Aplikacje prosimy składać pod adresem:

Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II

ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń

lub e-mailowo: biuro@muzeumpamiecitozsamosc.pl