A A A

Nabór zakończony brakiem wyboru kandydata/kandydatki

Termin składania aplikacji:

19.04.2024r.

dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 19.04.2024r.

pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza do rekrutacji na stanowisko: Sekretarka

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji)

 

Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:

 

Sekretarka

 

Miejsce pracy: Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu

 

OPIS STANOWISKA: 

 • ogólna obsługa kancelaryjna Muzeum, w tym prowadzenie dziennika podawczego,
 • utrzymanie czystości i porządku w sekretariacie,
 • odbieranie połączeń telefonicznych, udzielanie potrzebnych informacji i łączenie rozmów z odpowiednimi pracownikami,
 • prowadzenie terminarza spotkań Dyrektora i Zastępcy Dyrektora,
 • zapewnienie płynnego przepływu informacji,
 • prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora oraz innych rejestrów w tym rejestr pełnomocnictw i upoważnień,
 • prowadzenie rejestru umów zawartych przez Muzeum,
 • koordynacja organizacji oraz obsługi posiedzeń, narad i konferencji organizowanych przez Muzeum,
 • współpraca z Radą Muzeum, w zakresie spraw dotyczących realizacji zadań statutowych Rady,
 • prowadzenie archiwum zakładowego Muzeum.

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie,
 • doświadczenie zawodowe w organizacji pracy sekretariatu, co najmniej 2 lata,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • wysoka kultura osobista,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • dbałość o szczegóły,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę,
 • udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

 

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia,

 

 • list motywacyjny oraz CV – opatrzone własnoręcznym podpisem wraz z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 19.04.2024 r.
 • pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3,
  87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

Na kopercie prosimy o wpisanie : „Oferta pracy- sekretariat „.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

I Etap – weryfikacja formalna nadesłanych ofert- do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne

II Etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • Aplikacje złożone po wskazanym terminie bądź niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 • Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 • Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:

Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II

ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń