A A A

Nabór zakończony brakiem wyboru kandydata/kandydatki

Termin składania aplikacji:

23.02.2024r.

dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 23.02.2024r.

pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza do rekrutacji na stanowisko: Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych oraz zarządzania kryzysowego

Miejsce pracy: Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu

 

 

OPIS STANOWISKA:

 

 • prowadzi ewidencję materiałów niejawnych, w tym realizuje zadania związane z przyjmowaniem, rejestracją, przechowywaniem, udostępnianiem, wydawaniem, wysyłaniem i archiwizacją dokumentów niejawnych,
 • wykonuje obowiązki inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego dla niejawnych systemów IT służących przetwarzaniu informacji niejawnych,
 • wykonuje czynności związane ze sprawami obronnymi, w szczególności realizuje zadania wynikające z ustawy o obronie Ojczyzny,
 • wykonuje czynności związane ze sprawami dotyczącymi zarządzania kryzysowego, w szczególności bierze udział w opracowywaniu oraz wdrażaniu dokumentacji i procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym,
 • wykonuje zadania związane ze składaniem oświadczeń lustracyjnych przez pracowników,
 • prowadzi sprawy związane z przeciwdziałaniem korupcji w Muzeum.

  


WYMAGANIA:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie,
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w kancelarii tajnej,
 • wykonywanie zadań administratora systemu lub inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego – dla systemów teleinformatycznych służących przetwarzaniu informacji niejawnych,
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych,
 • znajomość przepisów dotyczących ustawy o obronie Ojczyzny,
 • znajomość przepisów dotyczących zarządzania kryzysowego,
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office.

 

 • poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum: „TAJNE”,
 • poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum: NATO – „confidential”,
 • poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum: EU – „confidential”.

 

 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • specjalistyczne przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla administratorów lub inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,
 • specjalistyczne przeszkolenie dla kierowników Kancelarii Tajnych,
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych (termin wydania zaświadczenia nieprzekraczający 5 lat),
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę,
 • udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

 

Wymagane dokumenty (dokumenty niezbędne)

 • list motywacyjny oraz CV – opatrzone własnoręcznym podpisem wraz
  z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum „Pamięć
i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum: „TAJNE”, NATO – „confidential”, EUm– „confidential”
 • specjalistyczne przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla administratorów lub inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych (termin wydania zaświadczenia nieprzekraczający 5 lat)
 • specjalistyczne przeszkolenie dla kierowników Kancelarii Tajnych
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • przeszkolenie w zarządzanie kryzysowym i/lub obronność
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 23.02.2024 r.
 • pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

 

Na kopercie prosimy o wpisanie : „Oferta pracy- Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych oraz zarządzania kryzysowego.

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

I Etap- weryfikacja formalna nadesłanych ofert- do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne.

II Etap- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • Aplikacje złożone po wskazanym terminie bądź niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 • Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 • Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Muzeum „ Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II ( w organizacji) , ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń .

 

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych oraz zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem 3 miesięcy,

Uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;

– żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych,

podany powyżej;

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).

 

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. art. 221 Kodeksu pracy, oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach
  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana

w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:

Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II

ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń

lub e-mailowo: biuro@muzeumpamiecitozsamosc.pl