A A A

Nabór zakończony brakiem wyboru kandydata/kandydatki

Termin składania aplikacji:

19.04.2024r.

dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 19.04.2024r.

pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza do rekrutacji na stanowisko: Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr i Wolontariatu

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji)

Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr i Wolontariatu

Miejsce pracy: Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu

OPIS STANOWISKA:

• tworzenie, aktualizowanie, doskonalenie obowiązujących systemów, narzędzi wspierających zarządzanie zasobami ludzkimi oraz procedur i regulaminów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
• pełna obsługa kadrowa pracowników, zleceniobiorców (prowadzenie akt osobowych, dokumentacji zleceniobiorców, przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem, przebiegiem
i zakończeniem stosunku pracy),
• realizacja zadań związanych z organizacją wolontariatów, w tym przygotowywanie treści ogłoszeń, kontakt z kandydatami, zawieranie umów, prowadzenie rejestru,
• koordynacja i obsługa procesu naboru pracowników,
• prowadzenie i kontrolowanie pracowników z zakresu czasu pracy ( ewidencja czasu pracy, zwolnienia lekarskie, godziny nadliczbowe, urlopy),
• wydawanie i aktualizacja legitymacji służbowych,
• obsługa programu Płatnik, w tym m. in. wysyłanie deklaracji zgłoszeniowych, wyrejestrowywanie oraz aktualizacja danych osobowych,
• opracowywanie analiz, raportów i zestawień kadrowych na potrzeby wewnętrzne oraz na potrzeby instytucji zewnętrznych,
• wspieranie kadry zarządzającej w obszarze kadrowym. Przygotowywanie i wdrażanie założeń polityki kadrowo- płacowej Muzeum.

WYMAGANIA:
• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie zawodowe co najmniej 4 lata na stanowisku związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
• bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych,
• bardzo dobra znajomość programu Płatnik,
• bardzo dobra organizacja pracy własnej,
• rzetelność, skrupulatność, dokładność i terminowość,
• łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
• wysoka kultura osobista,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

OFERUJEMY:
• zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę,
• udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II,
• pracę stacjonarną w przyjaznym zespole,
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Wymagane dokumenty:
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia oraz doświadczenia,
• list motywacyjny oraz CV – opatrzone własnoręcznym podpisem wraz z klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Termin i miejsce składania dokumentów:
• dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 19.04.2024 r.
• pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

Na kopercie prosimy o wpisanie : „Oferta pracy- Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr i Wolontariatu”
Procedura naboru:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
I Etap – weryfikacja formalna nadesłanych ofert- do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne.
II Etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:
• Aplikacje złożone po wskazanym terminie bądź niekompletne, nie będą rozpatrywane.
• Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
• Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

Aplikacje prosimy składać pod adresem:

Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II

ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń