A A A

Nabór zakończony brakiem wyboru kandydata/kandydatki

Termin składania aplikacji:

19.04.2024r.

dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 19.04.2024r.

pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza do rekrutacji na stanowisko: Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji)

Zaprasza do rekrutacji na:

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej I Audytu”

Miejsce pracy: Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu

OPIS STANOWISKA:

• realizacja zadań w Muzeum z zakresu audytu wewnętrznego zgodnie
z normami określonymi przez stosowne przepisy prawne (dział VI Ustawa o finansach publicznych (Dz.U.2023.0.1270 t.j);
• realizacja zadań z zakresu kontroli zarządczej w Muzeum;
• realizacja zadań zapewnienia współpracy Muzeum z organami kontroli zewnętrznej;
• bieżące monitorowanie terminowości realizacji zaleceń pokontrolnych w Muzeum;
• wykonywanie czynności w Muzeum związanych z przeciwdziałaniem korupcji;
• realizacja zadań związanych z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzaniem kryzysowym;

WYMAGANIA:
• posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ustawy o finansach publicznych
• zdolność do podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
• odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność.

OFERUJEMY:
• zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę,
• udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II,
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Wymagane dokumenty:
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów obowiązków lub kopie innych zaświadczeń).
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego, określonych w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
• list motywacyjny oraz CV – opatrzone własnoręcznym podpisem wraz z klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum „Pamięć
i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Termin i miejsce składania dokumentów:
• dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 19.04.2024 r.
• pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

Na kopercie prosimy o wpisanie : „Oferta pracy- Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej I Audytu”.

Procedura naboru:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
I Etap- weryfikacja formalna nadesłanych ofert- do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne.
II Etap- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:
• Aplikacje złożone po wskazanym terminie bądź niekompletne, nie będą rozpatrywane.
• Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
• Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

Aplikacje prosimy składać pod adresem:

Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II

ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń