A A A

MUZEUM „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” WYDAŁO OŚWIADCZENIE WS. ODSTĄPIENIA OD UMOWY I UGODY Z RAFAKO S.A.

Toruń, dnia 20 grudnia 2023 roku

KOMUNIKAT

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji)
w sprawie odstąpienia przez Muzeum od ugody i umowy zawartej z RAFAKO S.A.
na wybudowanie siedziby Muzeum

16 kwietnia 2019 roku Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im św. Jana Pawła II (w organizacji) zawarło z RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu jako Generalnym Wykonawcą umowę na wybudowanie siedziby Muzeum w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Budynek miał być ukończony w ciągu 100 tygodni za kwotę 117.700.000 zł netto.

Pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie i inflacja spowodowały przesunięcie terminu oddania budynku oraz wzrost kosztów jego budowy.

13 października 2023 roku, po ośmiu miesiącach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej, Muzeum podpisało z RAFAKO ugodę, której celem było ukończenie Inwestycji i jak najszybsze przekazanie budynku do użytkowania, przy zachowaniu standardów jego wykonania. Na mocy tej ugody możliwy był odbiór końcowy budynku, mimo licznych wad i usterek, które RAFAKO zobowiązało się usunąć do 31 marca 2024 roku.

Ugodą zwiększono również Cenę Ofertową w kwocie rekompensującej Generalnemu Wykonawcy koszty spowodowane czynnikami od niego niezależnymi, tj. pandemią COVID-19 oraz wojną na Ukrainie, które skutkowały przerwaniem łańcuchów dostaw i inflacją. RAFAKO miało więc w pełni zabezpieczone środki, by uregulować wszystkie zobowiązania wobec swoich podwykonawców. Wypłata dla RAFAKO wynikająca z ugody mogła nastąpić po spełnieniu jasno określonych warunków, m.in. po dostarczeniu potwierdzonych przez Generalnego Wykonawcę oświadczeń podwykonawców o stanie rozliczeń z umów zawartych z RAFAKO, bowiem w sytuacji, gdy RAFAKO zalega podwykonawcom z płatnościami, Muzeum nie ma prawa dokonać zapłaty na rzecz Generalnego Wykonawcy, lecz zobowiązane jest w pierwszej kolejności uregulować zaległość RAFAKO wobec podwykonawcy. Mimo upływu ponad 9 tygodni od daty podpisania ugody, RAFAKO nie przekazało Muzeum tych oświadczeń. Część podwykonawców, którym RAFAKO zalega z płatnością, wezwało
Muzeum – jako podmiot solidarnie odpowiedzialny – do zapłaty bezpośredniej. Muzeum, mimo utrudnień ze strony RAFAKO, dokonuje wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców. Na dzień wydania komunikatu wszystkie faktury wystawione przez RAFAKO zostały zapłacone w terminie – bezpośrednio na rachunek Generalnego Wykonawcy lub w procedurze płatności bezpośrednich na konta bankowe podwykonawców, gdy RAFAKO nie regulowało swoich zobowiązań i zalegało z płatnościami. Do tej pory procedura bezpośrednich płatności do podwykonawców zastosowana została w 67 przypadkach dla 29 podwykonawców.

W dniu 20 grudnia 2023 roku Muzeum odstąpiło od ugody i umowy zawartych z RAFAKO. Powodem odstąpienia jest niewywiązywanie się przez RAFAKO z obowiązków wynikających z ugody. Generalny Wykonawca nie przedstawił Muzeum Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Planu Naprawczego mimo udzielenia mu dodatkowego terminu na wypełnienie tego zobowiązania. Brak Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Planu Naprawczego uniemożliwia Muzeum kontrolę prawidłowości usuwania usterek i wad w zakresie sposobu ich usunięcia, kosztu i terminów. W protokole odbioru końcowego budynku podpisanym w dniu 13 października 2023 roku wyspecyfikowano 3 424 usterki. Do dnia odstąpienia od ugody i umowy RAFAKO poinformowało o usunięciu zaledwie 642 z nich, jednakże w ślad za zgłoszeniem nie przekazało Muzeum dokumentacji potwierdzającej sposób usunięcia usterek, co uniemożliwia ocenę poprawności wykonania robót i ich wyceny.

Skala robót wykonywanych przez RAFAKO w ramach Planu Naprawczego oraz tryb, w jakim roboty te są prowadzone, nie pozwoli Generalnemu Wykonawcy dotrzymać terminu ustalonego w ugodzie. W ocenie Muzeum RAFAKO nie jest w stanie uzgodnić z podwykonawcami Planu Naprawczego z uwagi na utratę zaufania spowodowaną nieregulowaniem zobowiązań, co z kolei przekłada się na znikomy postęp prac naprawczych.

W tej sytuacji, tj. wobec:
– nieprzedstawienia Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Planu Naprawczego;
– nieregulowania przez RAFAKO zobowiązań w stosunku do podwykonawców;
– utrudniania procesu wypłat bezpośrednich;
– opieszałości w usuwaniu usterek i wad;
a także w trosce o prawidłowe wydatkowanie środków publicznych, Muzeum zmuszone było podjąć decyzję o zakończeniu współpracy z RAFAKO.

Po odstąpieniu od ugody i umowy z RAFAKO Muzeum dokona inwentaryzacji robót przy udziale RAFAKO i biegłych, a następnie wyłoni wykonawcę zastępczego.

Pozostałe aktualności