A A A

Nabór zakończony brakiem wyboru kandydata/kandydatki

Termin składania aplikacji:

14.12.2023 r.

Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 14.12.2023 r.

pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

Na kopercie prosimy o wpisanie : „Oferta pracy- samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ „.

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza do rekrutacji na stanowisko: Samodzielne Stanowisko ds. BHP I PPOŻ

Miejsce pracy: Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu

OPIS STANOWISKA:

 • zabezpieczenie osób, muzealiów i mienia muzealnego w zakresie BHP i bezpieczeństwa pożarowego,
 • wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji i standardów w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz wprowadzenie ich w realizację,
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych pracowników z zakresu BHP (przygotowywanie materiałów szkoleniowych oraz innej niezbędnej dokumentacji),
 • udział w ustalaniu okoliczności oraz przyczyn wypadków przy pracy,
 • prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy oraz dokumentacji powypadkowej,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi, instytucjami zewnętrznymi oraz organami nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów BHP i bezpieczeństwa pożarowego,
 • nadzór nad ochroną przeciwpożarową.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata na stanowisku związanym z BHP i ppoż.,
 • uprawnienia do przeprowadzania szkoleń wstępnych/okresowych z zakresu BHP,
 • posiadanie aktualnych uprawnień do wykonywania czynności z zakresu ochrony

przeciwpożarowej,

 • bardzo dobra znajomość przepisów prawnych z zakresu BHP i ppoż.,
 • umiejętność skutecznej współpracy i komunikacji,
 • umiejętność przekazywania wiedzy,
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków z przeprowadzanych analiz,
 • zaangażowanie, samodzielność w działaniu,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę (1/2 etatu),
 • udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz CV – opatrzone własnoręcznym podpisem wraz z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 14.12.2023 r.
 • pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

Na kopercie prosimy o wpisanie : „Oferta pracy- samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ „.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie trzyetapowy.

I Etap – weryfikacja formalna nadesłanych ofert- do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne.

I Etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • Aplikacje złożone po wskazanym terminie bądź niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 • Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 • Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

Aplikacje prosimy składać pod adresem:

Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II

ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń

lub e-mailowo: biuro@muzeumpamiecitozsamosc.pl