A A A

Nabór zakończony brakiem wyboru kandydata/kandydatki

Termin składania aplikacji:

17.12.2023 r.

dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 17.12.2023r.

pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) Zaprasza do rekrutacji na stanowisko: Konserwator

 • Miejsce pracy: Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu

  OPIS STANOWISKA:

  • nadzór nad stanem zachowania i warunkami przechowywania zbiorów objętych ewidencją Muzeum, znajdujących się na ekspozycjach i w magazynach oraz obiektów przekazanych w depozyt do Muzeum;
   • konserwacja muzealiów i wykonywanie stosownej dokumentacji, w tym:
   – przygotowanie oraz opiniowanie stanu zachowania dzieł przewidzianych do wystaw i wypożyczeń;
   – opracowanie programów konserwatorskich;
   – prowadzenie prac konserwatorskich zgodnie z harmonogramem;
   – opiniowanie pod względem konserwatorskim użyczeń zewnętrznych;
   – opiniowanie pod względem konserwatorskim projektów wystaw stałych i czasowych;
   – określanie odpowiednich warunków konserwatorskich dla zbiorów w miejscach ich przechowywania i udostępniania;
   – sporządzanie dokumentacji konserwatorskich
   • współpraca z instytucjami naukowymi, środowiskiem konserwatorów dzieł sztuki w kraju i za granicą;
   • dbałość o pracownię konserwatorską, w tym m.in.:
   – organizowanie zaopatrzenia pracowni;
   – współpraca przy pisaniu wniosków o zaopatrzenie i wyposażenie pracowni oraz czynne uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań z realizacji ww. wniosków;
   − realizacja zaopatrzenia pracowni konserwatorskiej w sprzęt konserwatorski oraz materiały do realizacji konserwacji;
   • współpraca z ośrodkami akademickimi, muzeami, innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w zakresie działalności merytorycznej;
   • realizacja zadań powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, Dyrekcję Muzeum lub osobę przez nią upoważnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutu i aktów normatywnych Muzeum.

  WYMAGANIA:

  • wykształcenie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich ,
  • minimum 5-letni staż pracy,
  • umiejętność ustalania priorytetów i prowadzenia kilku zadań jednocześnie,
  • zdolność do podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
  • odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność.

  OFERUJEMY:

  • zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę,
  • udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II,
  • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

  Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny oraz CV – opatrzone własnoręcznym podpisem wraz z klauzulą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

   

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  • dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do dnia 17.12.2023r.
  • pocztą na adres: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

   

  Na kopercie prosimy o wpisanie : „Oferta pracy- konserwator „.

  Procedura naboru:

  Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

  I Etap- weryfikacja formalna nadesłanych ofert- do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne.

  II Etap- rozmowa kwalifikacyjna.

  Dodatkowe informacje:

  • Aplikacje złożone po wskazanym terminie bądź niekompletne, nie będą rozpatrywane.
  • Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
  • Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

Aplikacje prosimy składać pod adresem:

Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II

ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń

lub e-mailowo: biuro@muzeumpamiecitozsamosc.pl