A A A

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) w sprawie złożenia w dniu 17.01.2024 r. pisma w/s odstąpienia przez RAFAKO S.A. od umowy i ugody, zawartych z Muzeum

Toruń, dnia 17 stycznia 2024 roku

KOMUNIKAT

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji)
w sprawie złożenia w dniu 17.01.2024 r. pisma w/s odstąpienia przez RAFAKO S.A. od umowy i ugody, zawartych z Muzeum

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) [dalej jako „Muzeum”] zawiadamia, że dnia 17 stycznia 2024 r. spółka RAFAKO S.A. złożyła na ręce Muzeum dokument pt. „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz ugody z wyłącznej winy inwestora” – podając w treści pisma przesłanki, które w ocenie RAFAKO S.A. uzasadniają w/w czynność „odstąpienia”.

W związku z powyższym, jak i w nawiązaniu do komunikatu Muzeum z dnia 20 grudnia 2023 r., Muzeum ponownie oświadcza, iż złożone przez Muzeum oświadczenie z dnia 20 grudnia 2023 r. o odstąpieniu od zawartej z w dniu 16 kwietnia 2019 r. umowy o roboty projektowe i budowlane dla inwestycji pod nazwą: „Budowa siedzimy Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu w formule zaprojektuj – wybuduj” oraz zawartej ugody mediacyjnej z dnia 13 października 2023 r. ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia, wedle stanu realizacji umowy na dzień złożonego oświadczenia tj. w odniesieniu do prac dotychczas niezrealizowanych – było w pełni skuteczne i uprawnione, powodując skutek w postaci wygaszenia materialnoprawnego tak w/w umowy jak i ugody, ze skutkiem na przyszłość (z przyczyn leżących po stronie RAFAKO S.A.).

Tym samym oświadczenie o odstąpieniu od umowy i ugody złożone przez RAFAKO S.A. dnia 17 stycznia 2024 r. nie odnosi jakiegokolwiek skutku faktycznego i prawnego, w szczególności w zakresie odstąpienia. Nie istnieje bowiem na dzień 17.01.2024 r. w obrocie prawnym umowa i ugoda, od których RAFAKO S.A. mogłaby skutecznie odstąpić. Wobec tego Muzeum oświadcza, iż złożone dnia 17 stycznia 2024 r. oświadczenie o odstąpieniu od umowy i ugody złożone przez RAFAKO S.A. jest bezskuteczne i nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych, które powszechnie obowiązujące przepisy prawa wiążą z odstąpieniem od umowy.

Jednocześnie Muzeum oświadcza, iż w pełni współpracowało z RAFAKO S.A., podejmowało wszelkie próby i działania mające na celu realizację umowy jak i ugody, mając na uwadze w szczególności istotny z punktu społecznego cel zadania oraz wydatkowanie środków publicznych – w tym kilkukrotnie prolongowało RAFAKO S.A. termin na wykonanie umowy. Ponownie wskazujemy, że to Muzeum było zmuszone odstąpić od umowy i ugody, co nastąpiło skutecznie dnia 20 grudnia 2023 r. – a co było spowodowane wyłącznie zachowaniem RAFAKO S.A. w postaci braku realizacji obowiązków wynikających z w/w ugody.

Co do przyczyn podanych przez RAFAKO S.A. w uzasadnieniu w/w pisma z dn. 17.01.2024 r. – udostępnionego publicznie przez w/w spółkę – z uwagi na fakt, że zawarte tam zostały intencjonalnie liczne rażące wręcz nieścisłości i stwierdzenia nieprawdzie, Muzeum podejmie tu niezbędne i niezwłoczne kroki prawne.

Ponadto Muzeum jest zmuszone podjąć równolegle konieczne działania procesowe, związane z ochroną naruszonych dóbr osobistych – wskutek przekazanych dziś masowo komunikatów RAFAKO S.A., rozesłanych w dniu dzisiejszym do mediów, albowiem ponownie opierają się one na informacjach nieprawdziwych i zniesławiających Muzeum i Jego służby, celowo przekazywanych do osób trzecich.

Pozostałe aktualności